2b active fitness

Regulamin

Regulamin korzystania ze sali ćwiczeń siłowych, strefy maszyn kardio i strefy funkcjonalnej
w 2B Active Fitness

 1. Z sali ćwiczeń siłowych, strefy kardio oraz funkcjonalnej zwanych dalej salą ćwiczeń korzystać mogą osoby po wykupieniu karnetu, jednorazowego wstępu lub korzystające z darmowej wejściówki na zaproszenie Klubu.
 2. Osoby, które wykupiły karnet, jednorazowy wstęp lub korzystają z darmowego wejścia mają prawo korzystać ze wszystkich urządzeń i drobnego sprzętu sportowego znajdującego się na sali oraz pomocy trenera / instruktora (instrukcji oraz demonstracji jak prawidłowo wykonać ćwiczenie / korzystać z urządzeń)pełniącego aktualnie dyżur.
 3. Z sali ćwiczeń korzystać można w godzinach otwarcia Klubu. Klient jest zobowiązany do opuszczenia sali na 20 minut przed zamknięciem Klubu tj. o 22.40 w dni powszednie oraz o 19.40 w weekendy.
 4. Każdy korzystający z sali ćwiczeń przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 5. Podczas korzystania z sali ćwiczeń Klient zobowiązany jest do:
  • stosowania się do instrukcji obsługi i użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego,
  • noszenia zamiennego ubioru oraz obuwia sportowego (czystego, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.),
  • używania podczas ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników,
  • podporządkowania się zarządzeniom (ustnym lub pisemnym), poleceniom instruktorów / trenerów lub innych osób upoważnionych przez Klub,
  • przestrzegania czystości i porządku, odkładania na miejsce użytego sprzętu sportowego oraz pozostawiania maszyn w stanie pozwalającym na użycie ich przez inne osoby.
 6. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu sali, w szczególności:
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków dopingujących, odurzających i narkotyków,
  • przebywanie w stanie intoksykacji,
  • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
  • niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
  • wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
  • hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na sali,/li>
  • wchodzenie na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone.
 7. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia na sali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Obowiązkiem korzystających z sali jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych w szatni i na sali rzeczy osobistych. Klub  nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 9. Rzeczy znalezione na sali należy przekazać do recepcji Klubu. Rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela wydaje w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 10. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy prawa cywilnego.
 11. Klub  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Pytania? Zostaw numer. Oddzwonimy!

captcha