Siłownia Klub Fitness Swarzędz

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR), jako Administrator Danych w firmie ustanawiam dokument POLITYKI OCHRONY DANYCH, PRYWATNOŚCI, COOKIES

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro,  jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem Polityki Ochrony Danych jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osoby fizycznej w kontekście przetwarzania danych osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz UE.

Powyższy cel należy realizować zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. W sposób szczególny uwzględniając:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych, w tym szczególnych danych osobowych jest 2B ACTIVE FITNESS SP. Z O.O. 62-020 SWARZĘDZ-JASIN, UL.POZNAŃSKA 6, NIP 7773254723, REGON 362664580, ponadto dane te są przetwarzane oraz gromadzone przez portal eFitness Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Goździkowa 6, 60-175 Poznań REGON: 301209678 NIP: 7822482230 KRS:      0000334295
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie korzystania z serwisu internetowego oraz w trakcie realizacji stosunku prawnego  jest:
  1. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  2. cel marketingu bezpośredniego, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej przez Google Analytics
  3. 9 ustęp 2 litera h, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
  4. (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy ma prawo do dostępu do tych danych osobowych, możliwość ich zmiany, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 4. Osobie której dane osobowe są przetwarzane w trakcie obowiązywania stosunku prawnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym ewentualnego profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: czapracki@2b-active.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny zgodnie z siedzibą firmy
 7. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, a także podmiot gromadzący i przetwarzający jest zaopatrzony we właściwe środki bezpieczeństwa.
 8. Administrator i podmiot gromadzący i przetwarzający dane zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa
 9. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Inspektorem ochrony danych w 2B ACTIVE FITNESS sp. z o.o. jest Arkadiusz Czapracki Administrator Danych wyznacza Inspektora Danych Osobowych (DPO) Arkadiusz Czapracki jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, wdrożenie, szkolenie, monitorowanie, informowanie i rozliczanie Polityki Ochrony Danych oraz przepisów wynikających z RODO. w firmie 2B ACTIVE FITNESS sp. z o.o. 62-020 SWARZĘDZ-JASIN, UL.POZNAŃSKA 6, NIP 7773254723, REGON 362664580.
 11. Osoby przetwarzające dane będą natychmiast informować Administratora Danych lub Inspektora Danych Osobowych o jakichkolwiek incydentach lub naruszeniach Polityki Ochrony Danych.
 12. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki ochrony danych w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki Ochrony danych i prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 14. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą:
  Podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu  oraz podmiot zapewniające obsługę  informatyczną jest „WEBTOM.PL” TOMASZ MACIEJEWSKI z siedzibą woj. WIELKOPOLSKIE, pow. pilski, gm. Piła, miejsc. Piła, ul. Śniadeckich, nr 118B, lok. 8, 64-920, poczta Piła, numer NIP 7642372385, numer REGON 300160958
 15. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 16. W serwisie Administratora znajdującym się pod adresem http://2b-active.pl/ są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
  1. Imię, nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Numer telefonu

COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
 4. Na stronie http://2b-active.pl/ wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

Pytania? Zostaw numer. Oddzwonimy!

captcha